نمونه تدریس استاد ضیا صادقی (کد 991) از مبحث مشتق استاد سامانه درخواست معلم خصوصی ایپ در استان البرز