کلاس و مشاوره تحصیلی

کلاس
مقطع
تعرفه
خصوصی
اول و دوم
۸۰,۰۰۰ تومان
خصوصی
سوم و چهارم
۸۵,۰۰۰ تومان
خصوصی
پنجم و ششم
۹۰,۰۰۰ تومان
 • کلاس خصوصی ۹۰ دقیقه است که شامل ۷۵ دقیقه آموزش و ۱۵ دقیقه استراحت استاد و شاگرد است .
 • مبالغ ذکر شده برای حضور تنها یک دانش آموز است و به ازای هر دانش آموز بیشتر ۵۰ درصد به مبلغ کلاس افزوده خواهد شد.
 • حداکثر تعداد دانش آموز حاضر در کلاس ۳ نفر است.
 • تعداد جلسات کلاس حتما باید زوج یاشد.
کلاس
مقطع
تعرفه
خصوصی
هفتم
۱۰۰,۰۰۰ تومان
خصوصی
هشتم
۱۱۵,۰۰۰ تومان
خصوصی
نهم
۱۳۰,۰۰۰ تومان
 • کلاس خصوصی ۹۰ دقیقه است که شامل ۷۵ دقیقه آموزش و ۱۵ دقیقه استراحت استاد و شاگرد است .
 • مبالغ ذکر شده برای حضور تنها یک دانش آموز است و به ازای هر دانش آموز بیشتر ۵۰ درصد به مبلغ کلاس افزوده خواهد شد.
 • حداکثر تعداد دانش آموز حاضر در کلاس ۳ نفر است.
 • تعداد جلسات کلاس حتما باید زوج یاشد.
کلاس
مقطع
تعرفه
خصوصی
دهم
۱۵۰,۰۰۰ تومان
خصوصی
یازدهم
۱۷۵,۰۰۰ تومان
خصوصی
دوازدهم
۲۰۰,۰۰۰ تومان
 • کلاس خصوصی ۹۰ دقیقه است که شامل ۷۵ دقیقه آموزش و ۱۵ دقیقه استراحت استاد و شاگرد است .
 • مبالغ ذکر شده برای حضور تنها یک دانش آموز است و به ازای هر دانش آموز بیشتر ۵۰ درصد به مبلغ کلاس افزوده خواهد شد.
 • حداکثر تعداد دانش آموز حاضر در کلاس ۳ نفر است.
 • تعداد جلسات کلاس حتما باید زوج یاشد.
مشاوره و برنامه ریزی
ابتدایی
۸۰,۰۰۰ تومان
مشاوره و برنامه ریزی
متوسطه اول
۱۰۰,۰۰۰ تومان
مشاوره و برنامه ریزی
متوسطه دوم
۱۵۰,۰۰۰ تومان
مشاوره و برنامه ریزی
کنکور
۲۰۰,۰۰۰ تومان
 • جلسات مشاوره و برنامه ریزی ۶۰ دقیقه است که شامل ۵۰ دقیقه مشاوره و برنامه ریزی و ۱۰ دقیقه استراحت مشاور و شاگرد است.
 • مبالغ ذکر شده برای جلسات تک نفره و منظم هر هفته است.
 • برای جلسات هر دو هفته یک بار ۱۰ درصد به مبلغ افزوده می شود.
 • برای جلسات هر سه هفته یک بار ۱۵ درصد به مبلغ افزوده می شود.
 • برای جلسات هر چهار هفته یک بار ۲۰ درصد به مبلغ افزوده می شود.
 • مبلغ تک جلسه ۵۰ درصد به مبلغ افزوده می شود.

هزینه کلاس ها

کلاس خصوصی
اول و دوم             ۸۰,۰۰۰ تومان
سوم و چهارم         ۸۵,۰۰۰ تومان
پنجم و ششم         ۹۰,۰۰۰ تومان
 • کلاس خصوصی ۹۰ دقیقه است که شامل ۷۵ دقیقه آموزش و ۱۵ دقیقه استراحت استاد و شاگرد است .
 • مبالغ ذکر شده برای حضور تنها یک دانش آموز است و به ازای هر دانش آموز بیشتر ۵۰ درصد به مبلغ کلاس افزوده خواهد شد.
 • حداکثر تعداد دانش آموز حاضر در کلاس ۳ نفر است.
 • تعداد جلسات کلاس حتما باید زوج یاشد.
کلاس خصوصی
هفتم         ۱۰۰,۰۰۰ تومان
هشتم       ۱۱۵,۰۰۰ تومان
 نهم           ۱۳۰,۰۰۰ تومان
 • کلاس خصوصی ۹۰ دقیقه است که شامل ۷۵ دقیقه آموزش و ۱۵ دقیقه استراحت استاد و شاگرد است .
 • مبالغ ذکر شده برای حضور تنها یک دانش آموز است و به ازای هر دانش آموز بیشتر ۵۰ درصد به مبلغ کلاس افزوده خواهد شد.
 • حداکثر تعداد دانش آموز حاضر در کلاس ۳ نفر است.
 • تعداد جلسات کلاس حتما باید زوج یاشد.
کلاس خصوصی
دهم            ۱۵۰,۰۰۰ تومان
یازدهم         ۱۷۵,۰۰۰ تومان
دوازدهم       ۲۰۰,۰۰۰ تومان
 • کلاس خصوصی ۹۰ دقیقه است که شامل ۷۵ دقیقه آموزش و ۱۵ دقیقه استراحت استاد و شاگرد است .
 • مبالغ ذکر شده برای حضور تنها یک دانش آموز است و به ازای هر دانش آموز بیشتر ۵۰ درصد به مبلغ کلاس افزوده خواهد شد.
 • حداکثر تعداد دانش آموز حاضر در کلاس ۳ نفر است.
 • تعداد جلسات کلاس حتما باید زوج یاشد.
مشاوره و برنامه ریزی
ابتدایی              ۸۰,۰۰۰ تومان
متوسطه اول    ۱۰۰,۰۰۰ تومان
متوسطه دوم   ۱۵۰,۰۰۰ تومان
کنکور               ۲۰۰,۰۰۰ تومان
 • جلسات مشاوره و برنامه ریزی ۶۰ دقیقه است که شامل ۵۰ دقیقه مشاوره و برنامه ریزی و ۱۰ دقیقه استراحت مشاور و شاگرد است.
 • مبالغ ذکر شده برای جلسات تک نفره و منظم هر هفته است.
 • برای جلسات هر دو هفته یک بار ۱۰ درصد به مبلغ افزوده می شود.
 • برای جلسات هر سه هفته یک بار ۱۵ درصد به مبلغ افزوده می شود.
 • برای جلسات هر چهار هفته یک بار ۲۰ درصد به مبلغ افزوده می شود.
 • مبلغ تک جلسه ۵۰ درصد به مبلغ افزوده می شود.

  اطلاعات فردی

  نام و نام خانوادگی دانش آموز

  شماره تلفن همراه

  نام مدرسه

  رشته تحصیلی

  اطلاعات محل سکونت

  آدرس دقیق محل سکونت

  شماره تلفن منزل

  اطلاعات کلاس

  مقطع تحصیلی

  نوع کلاس
  کلاس خصوصیکلاس مشاوره و برنامه ریزی
  تاریخ جلسه

  جنسیت استاد

  آقاخانمفرقی نمیکند

  تعداد نفرات حاضر در کلاس

  ۱ نفر۲ نفر(هزینه +۵۰%)۳ نفر(هزینه +۱۰۰%)
  کد تخفیف

  آموزش